Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, ul. 3 maja 6,  96-100 Skierniewice z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie: 46 834 59 63 lub za pomocą poczty elektronicznej: skierniewice@pinb.pl
 2. W PINB został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl lub tel. 693 337 954
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 lit. c RODO) w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności;
   • ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
   • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
   • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie (art. 6 lit. e RODO)
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
   • prawo dostępu do danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczonego uprawnienia do podania przez Administratora wszelkich danych o źródle pozyskania Pani/Pana danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO)  Ograniczenie to obejmuje dane osobowe osób trzecich w zakresie w jakim ma ono wpływ na prawa i wolności osób, od których dane pozyskano,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1. lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. Informujemy, iż:
  1. w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne
  2. w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach
96–100 Skierniewice
ul. Konstytucji 3Maja 6
tel./fax 46 834-59-63
e-mail: skierniewice@pinb.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
KOORDYNATOR d/s DOSTĘPNOŚCI
RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności

CYBERBEZPIECZEŃSTWO:

Informacja o cyberbezpieczeństwie

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 16:00

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl