DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://skierniewice.pinb.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 25.03.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.11.2017 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści  lub funkcje niedostępne:

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono dnia: 22.08.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Więckowski tomasz.więckowski@synergiaconsulting.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 693-337-954. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu zgodnie z art. 7 ustawy.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach usytuowana jest na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 w pokojach o numerach 130 i 131a.

Budynek posiada jedno wejście główne od frontu budynku oraz wejście dodatkowe od strony dziedzińca.

W budynku znajduje się schodołaz dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zarówno wejście główne jak i  wejście boczne posiada schody.

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek przywołujący.

Budynek nie posiada windy.

Na parkingu przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba mająca problemy z poruszaniem się powinna udać się do biura obsługi klienta, które zlokalizowane jest na parterze (korzystając z wejścia głównego należy kierować się w kierunku lewym, z wejścia od strony dziedzińca w kierunku prawym) i poprosić o wezwanie pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

Osoby poruszające się z psem asystującym mają dostęp bez ograniczeń.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacja mobilna:

Urząd nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Pliki

Raport dostępności


Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach
96–100 Skierniewice
ul. Konstytucji 3Maja 6
tel./fax 46 834-59-63
e-mail: skierniewice@pinb.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
KOORDYNATOR d/s DOSTĘPNOŚCI
RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności

CYBERBEZPIECZEŃSTWO:

Informacja o cyberbezpieczeństwie

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 16:00

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl