AKTUALNOŚCI

Projekt Techniczny

Od 19.09.2020 projekt techniczny jest częścią projektu budowlanego.

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020r. poz.1333) projekt techniczny obejmuje:

  • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno- wytrzymałościowych,
  • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
  • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
  • w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
  • inne opracowania projektowe;

Szczegółowy zakres i forma projektu technicznego, określona została w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy prawo budowlane rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego rozdz. 4 Projekt techniczny (Dz. U. z 2020r. poz. 1609). Zgodnie z tym rozporządzeniem projekt techniczny powinien zawierać stronę tytułową, spis treści, część opisową oraz część graficzną.

Zgodnie z art.36b. ustawy Prawo budowlane:

  1. Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczącym rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień.
  2. Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane.
  3. Kierownik budowy okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru budowlanego.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice działając na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz. 729) informuje, iż chce nieodpłatnie przekazać następujący składnik rzeczowy majątku ruchomego Samochód osobowy marki FIAT PANDA:- nr rej.ES 10810,- rok produkcji 2004r.- stan techniczny: dobry,nn- dodatkowe informacje: pojemność silnika 1108cm3.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego spełniającego wymogi określone w § 38 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, należy składać do dnia 25.01.2019r. na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice lub drogą elektroniczną na adres: skierniewice@pinb.pl

Osoba do kontaktu: Krystyna Szachogłuchowicz 46 834-59-61


Przeglądy budynków wielkopowierzchniowych

Właściciele i zarządcy budynków wielkopowierzchniowych czyli takich, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 ( tzn. powierzchnia budynku wraz z przyległymi tarasami, chodnikami itp.) oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2, obowiązani są do przeprowadzania okresowych kontroli półrocznych w terminie  do 30 listopada oraz  do 31 maja. ( kontrola przed i po okresie zimowym)

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

(art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane Dz.U. z 2017r. Poz.1332 z późn. zm.).

O przeprowadzeniu kontroli osoba kontrolująca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściwy miejscowo organ  nadzoru budowlanego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli.


W dniu 9 marca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200).
Przedmiotowa ustawa w art. 43 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), polegające na uchyleniu art. 5 ust. 3-15, art. 51, art. 52, art. 55a, art. 57 ust. 1 pkt 7, art. 93 pkt 11 oraz zmianie brzmienia art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 1, które dotychczas regulowały kwestie związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej.
Dodano również ust. 2b w art. 5, zgodnie z którym w przypadku docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku należy spełnić wymagania minimalne, dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej, przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.
Ze względu na uregulowanie w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków problematyki przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, uchylone zostaną: art. 62 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 62 ust. 1b, art. 63 ust. 2 i 3 oraz zmienione brzmienia art. 62 ust. 5, art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 93 pkt 1, 8 i 9.

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach
96–100 Skierniewice
ul. Konstytucji 3Maja 6
tel./fax 46 834-59-63
e-mail: skierniewice@pinb.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
KOORDYNATOR d/s DOSTĘPNOŚCI
RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności

CYBERBEZPIECZEŃSTWO:

Informacja o cyberbezpieczeństwie

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 16:00

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl