INFORMACJA

Szanowni Państwo
właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów budowlanych.

 W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego przypominam , iż to właściciele, użytkownicy i zarządcy obiektów są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

Zimą szczególnie narażone na niesprzyjające warunki atmosferyczne są dachy budynków ze względu na zalegający na nich śnieg.

Każdy właściciel i zarządca powinien znać swój budynek i wiedzieć, jaką wytrzymałość ma jego dach, uwzględniając konkretne jego parametry takie jak wielkość, kształt, stopień pochylenia połaci oraz uwarunkowania zewnętrzne takie jak ukształtowanie terenu, bliskość budynków sąsiednich, czy miejscowy klimat (deszcz, śnieg, wiatry).

Ciężar objętościowy śniegu, także śniegu zalegającego na dachu,  ulega zmianom. Zwykle rośnie wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej.
Każdy dach ma inną dopuszczalną pokrywę śnieżną, która może na nim zalegać. W celu oszacowania grubości pokrywy śnieżnej na dachu można stosować średnie orientacyjne wartości ciężaru objętościowego śniegu podane w  normie PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem.

Przyjmuje się średni ciężar:
– świeżego śniegu  – 1 kN/m3,
– osiadłego (kilka godzin lub dni po opadach) – 2 kN/m3,
– starego (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) – 2,5-3,5 1 kN/m3,
– mokrego – 4 kN/m3.

Opierając się na powyższych obciążeniach  można przyjąć, że na dachach płaskich  orientacyjna maksymalna warstwa śniegu  wynosi :

– śnieg świeży grubość od 0,56 m do 0,70 m,

– śnieg osiadły od 0,28 m do 0,36 m,

– śnieg stary od 0,18 m do 0,24 m,

– śnieg mokry od 0,14 m do 0,18 m,

– śnieg zlodowaciały od 0,09 m do 0,10 m.

Podejmując decyzję o tym, czy konieczne jest odśnieżenie dachu warto pamiętać także, że budynek mógł być projektowany w czasie obowiązywania łagodniejszych norm obciążenia śniegiem oraz że aktualne możliwości nośne konstrukcji dachowej budynku mogą być mniejsze niż w czasie projektowania i budowy wskutek zużycia technicznego. W takich przypadkach nadmierna ilość śniegu lub lodu na dachu może prowadzić do naruszenia konstrukcji budynku, a w efekcie zagrozić jego katastrofą.