Przeglądy budynków wielkopowierzchniowych

Właściciele i zarządcy budynków wielkopowierzchniowych czyli takich, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 ( tzn. powierzchnia budynku wraz z przyległymi tarasami, chodnikami itp.) oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2, obowiązani są do przeprowadzania okresowych kontroli półrocznych w terminie  do 30 listopada oraz  do 31 maja. ( kontrola przed i po okresie zimowym)

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

(art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 poz. 290  z późn. zm.).

O przeprowadzeniu kontroli osoba kontrolująca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściwy miejscowo organ  nadzoru budowlanego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli.