Ogłoszenie nr 1/2020

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

WYMIAR ETATU: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: SKIERNIEWICE

ADRES URZĘDU:

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SKIERNIEWICACH
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 6, 96-100 SKIERNIEWICE

WARUNKI PRACY

Narażenie na stres związany z kontaktem z interesantami.
Wyjazdy na kontrole i oględziny obiektów budowlanych i robót budowlanych na terenie powiatu skierniewickiego – kierowanie samochodem służbowym, praca z urządzeniami pomiarowymi i praca na wysokości.
Praca w siedzibie inspektoratu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • przygotowywanie projektów postanowień oraz decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie kontroli budów i obowiązkowych kontroli,
 • prowadzenie kontroli z zakresu utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności powstania katastrofy budowlanej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • dyspozycyjność i komunikatywność,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30.10.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Powiatowego w Skierniewicach nr tel. 46 834 59 61, adres e-mail: skierniewice@pinb.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Więckowski nr telefonu 693 337 954, adres e-mail iod2@synergiaconsulting.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: –
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego”, osobiście lub za pośrednictwem poczty, przy czym decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o kolejnych etapach naboru.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 834 59 61.