INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI INSPEKCYJNO – KONTROLNYCH W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, STANU EPIDEMII

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju informuje, iż w ramach wykonywanych czynności należących do zadań i kompetencji  terenowych organów  nadzoru budowlanego ograniczone zostały do minimum czynności inspekcyjno – kontrolne w terenie.

Jedynie w przypadkach uzasadniających konieczność ich przeprowadzenia z uwagi na ważny interes społeczny, zaistniałe katastrofy budowlane czynności inspekcyjno-kontrolne będą przeprowadzane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i użycia środków ochrony osobistej.

Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym przeprowadzenie kontroli obowiązkowej będą w pierwszej kolejności obejmowały obiekty budowlane, w stosunku do których oddanie do użytkowania  jest w ocenie inwestora lub organu nadzoru budowlanego niezbędne ze względu na ważny interes społeczny, ma wpływ na bezpieczeństwo państwa lub wynika z innych zobowiązań inwestora wobec instytucji współfinansujących realizację obiektu.

 Przed przeprowadzeniem przez organ nadzoru budowlanego kontroli obowiązkowej inwestor zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych warunków oraz środków, których spełnienie będzie warunkowało skuteczne przeprowadzenie kontroli.

Zalicza się do nich przede wszystkim:

  1. zapewnienie zespołowi kontrolnemu  wydzielonego pomieszczenia celem weryfikacji przedłożonych dokumentów  oraz sporządzenia protokołu kontroli obowiązkowej,
  2. oddelegowanie do udziału w kontroli wyłącznie jednej osoby umocowanej do reprezentowania inwestora (bez udziału kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta, chyba, że jedna z tych osób reprezentuje również inwestora),
  3. zapewnienie braku kontaktu zespołu kontrolnego z innymi osobami, które mogłyby wykonywać prace budowlane na budowie w trakcie kontroli obowiązkowej,
  4. zapewnienie środków dezynfekujących oraz w zależności od potrzeb innych środków ochronnych będących w posiadaniu inwestora  dla osób przeprowadzających kontrolę,

W przypadku stwierdzenia przez zespół kontrolny przeprowadzający kontrolę obowiązkową braku zapewnienia przez inwestora powyższych warunków i środków lub wystąpienia innych okoliczności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników przeprowadzających kontrolę obowiązkową nastąpi natychmiastowe odstąpienie od przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Powyższe  wytyczne opracowano na podstawie  pisma Łódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 kwietnia 2020 roku.